Sunday, December 13, 2009

Tài liệu mới: "Mô hình Mã Lai có gì không ổn?" (ISEAS 5Dec09)

ở đây, link đây: http://www.iseas.edu.sg/viewpoint/okb5dec09.pdf
--
Một đoạn trích dịch:

One could say that Malaysia is taking a path that is unique for a former colony in this part of the world. Unlike China and India, which once put ideological concerns over economics and then went the other way; and unlike other small countries that have continued putting economic dictates first, Malaysia's latter-day leaders have increasingly allowed racialism and Islamism - and these are effectively ideologies - to be their mainstay, no matter the cost to the country's aggregate growth.

The means has become the end.

Có thể nói Malaysia đã chọn một con đường hết sức kỳ quặc đối với một nước cựu thuộc địa trong khu vực này của thế giới. Trong khi trước đây Trung quốc và Ấn độ đã từng đặt các vấn đề ý thức hệ lên trên vấn đề kinh tế và sau đó đổi ngược lại, còn các nước nhỏ khác vẫn luôn đặt vấn đề kinh tế lên hàng đầu, thì các nhà lãnh đạo gần đây của Mã Lai lại ngày càng để cho vấn đề chủng tộc và vấn đề tôn giáo [tức đạo Hồi] - những vấn đề ý thức hệ - trở thành những mối quan tâm chính, bất chấp ảnh hưởng của nó đến sự phát triển đất nước nói chung.

Phương tiện nay đã trở thành cứu cánh.
(PA dịch ý).
--
Đọc về Mã Lai, có thể suy luận rằng VN cũng đang lâm vào tình trạng tương tự hay chăng?

No comments:

Post a Comment