Friday, April 13, 2018

Dạy học thời công nghiệp 4.0: "Pha trộn" và "đảo lộn" (blended and flipped)

Dạy học thời 4.0 có gì khác? À, rất khác đấy ạ.

Đọc ở đây: https://www.facultyfocus.com/wp-content/uploads/2014/06/FF-Blended-and-Flipped-SpecialReport.pdf

Quá quan trọng nên tôi phải đưa lên đây để lưu. Có thời gian, tôi sẽ viết thêm sau.
---
Viết thêm 4/5/2018:

Blended learning giải thích vắn tắt là học kết hợp trực tuyến và trực diện.

Flipped classroom là một kiểu blended learning trong đó thầy giáo đến lớp chỉ sửa bài và giúp người học làm bài tập, trao đổi thảo luận những điều chưa rõ (như một người dạy kèm) còn bài giảng vv thì thầy làm sẵn rổi đưa lên mạng cho học trò học trước.

Tôi đã dùng cả hai và thấy hiệu quả lắm các bạn ạ.