Friday, April 15, 2011

Tạp chí mở (open journals) về nghiên cứu giáo dục

Tôi vừa tình cờ tìm được một nguồn các tạp chí mở viết bằng tiếng Anh (đọc không mất tiền), trong đó có một số về giáo dục, và có những bài viết khá tốt.

Đưa lên đây để lưu và để giới thiệu với các bạn. Xem bên dưới.

1. International Education Studies. Ở đây. Do CCSE xuất bản.

2. Asian Social Science. Ở đây. Không hẳn là tạp chí về giáo dục, mà rộng hơn, bao gồm các ngành xã hội khác. Nhưng có nhiều bài về giáo dục, khá tốt. Cũng do CCSE xuất bản.

3. Journal of Teachers' Association. Ở đây. Của Bangladesh.

4. Current Issues in Education. Ở đây. Của trường Arizona State University, khoa Sư phạm.

5. Canadian Journal of Higher Education. Ở đây. Của Canadian Society for the Study of Higher Education, website ở đây.

6. The Journal of Quality in Education. Ở đây.

7. The Asia-Pacific Education Researcher. Ở đây.

Còn nhiều nữa, nhưng thôi, tạm dừng ở đây. Đọc bao nhiêu đây cũng đủ mệt rồi các bạn nhỉ.

No comments:

Post a Comment