Friday, April 22, 2011

Các chỉ số hoạt động sử dụng trong quản lý trường đại học tại Úc

Nguồn: http://www.dest.gov.au/archive/highered/statistics/characteristics/contents.htm
Bản dịch thô của Vũ Thị Phương Anh (phục vụ đề tài Ranking, benchmarking and quality enhancement)

---------
Phần này là tôi dịch nguyên văn lời giới thiệu trên trang web của Bộ GD Úc (tên đầy đủ thực ra là Bộ Giáo dục, Khoa học và Đào tạo) nêu trên.

Introduction
In recent years, interest in performance indicators for the higher education sector has grown both in Australia and in a host of other countries. This interest has been driven by a number of pressures such as:
- to add to the information that prospective local and international students, their parents, school counsellors and others can use in guiding their choice of institution for enrolment;
- for institutions to compare their characteristics and performance against each other to inform future developments in the delivery of education services;
- to illustrate the diversity of higher education institutions; and
- to contribute to public accountability of a large element of Government funds and assist the future development of higher education policies.

Trong những năm gần đây, sự quan tâm đến các chỉ báo hiệu suất trong khu vực GD ĐH đã tăng lên tại Úc và nhiều nước khác. Lý do của sự quan tâm này do GD ĐH đang chịu nhiều áp lực của những yêu cầu như:
- cung cấp thêm thông tin đến các sinh viên tiềm năng từ trong nước cũng như ngoài nước, đến các phụ huynh, các nhà tư vấn giáo dục và những người khác để họ có thể sử dụng trong việc lựa chọn trường theo học;
- giúp các trường so sánh các đặc điểm cũng như hiệu suất của trường mình với những trường khác;
- minh họa cho sự đa dạng của các trường đại học; và
- thể hiện trách nhiệm giải trình về việc sử dụng nguồn kinh phí của chính phủ và hỗ trợ việc phát triển những chính sách GD ĐH trong tương lai.


The indicators provide a measure of the common features of higher education institutions as well as their diversity. They also reveal a number of aspects of the student experience at higher education institutions and assess the performance of institutions in several areas which are relevant to the core purposes of higher education institutions. Other indicators, particularly those related to the financial performance of institutions, attempt to gauge the resources available to institutions.

Các chỉ báo này cung cấp số đo về những đặc điểm chung của các trường đại học cũng như sự đa dạng của chúng. Chúng cũng cho thấy một số khía cạnh về trải nghiệm của sinh viên trong các trường đại học và đánh giá hiệu suất của các trường trên nhiều lãnh vực có liên quan đến mục tiêu cốt lõi của các trường đại học. Một số chỉ số khác, đặc biệt là những chỉ số có liên quan đến hoạt động tài chính của các trường, nhằm mục đích ước lượng nguồn lực mà các trường đang nắm trong tay.
-----
Phần còn lại dưới đây là tôi viết tóm tắt để giới thiệu các loại chỉ số được sử dụng trong quản lý trường đại học của Úc.

Bộ GD Úc sử dụng 5 loại chỉ báo hiệu suất, với tổng số là 47 chỉ số, để quản lý các trường:
1. Các chỉ số liên quan đến sinh viên (student indicators): 13 chỉ số
2. Các chỉ số liên quan đến cán bộ, giảng viên và nhân viên (staff indicators): 11 chỉ số
3. Các chỉ số liên quan đến tài chính (finance indicators): 9 chỉ số
4. Các chỉ số liên quan đến hoạt động nghiên cứu (research indicators): 5 chỉ số
5. Các chỉ số liên quan đến kết quả đầu ra (outcome indicators): 13 chỉ số

Nếu so sánh với các chỉ số xếp hạng trường đại học của Pakistan, đọc bài giới thiệu tôi đã viết trên blog này ở đây, ta thấy cả hai nước cùng sử dụng 5 lãnh vực, trong đó có 4 lãnh vực trùng nhau là sinh viên, cán bộ giảng viên và nhân viên, tài chính, và nghiên cứu. Lãnh vực không trùng nhau là cơ sở vật chất (của Pakistan) và kết quả đầu ra (của Úc). Điều này cũng dễ hiểu vì một nước đang phát triển như Pakistan sẽ quan tâm nhiều đến cơ sở vật chất, còn một nước phát triển cao như Úc thì sẽ không quan tâm đến CSCV nữa mà quan tâm đánh giá kết quả đầu ra của quá trình học tập ở trường dại học.

Các chỉ số cụ thể có thể đọc trên trang web của Bộ GD Úc mà tôi đã giới thiệu ở trên. Sẽ viết thêm khi có thêm chút thời gian.

No comments:

Post a Comment