Friday, April 8, 2011

Hệ thống chỉ số đánh giá chất lượng trường đại học (3): Đầu ra

(tiếp theo và hết - xin xem các bài 1 và 2 trước khi xem bài này)
------------
Output Aspect- See Table 3
The order of importance is: C-1 School reputation, C-3 Academy exchange, C-5 Graduate’s career, C-6 Civil responsibility, C-2 Financial donations, C-4 Continuous education services.
Table3: PEIs of Higher education
Aspects Items PEIs Mean Order

Output (tổng cộng 14 chỉ số, 6 lãnh vực)
C-1 - School reputation
C-1-1 School reputation 6.14 6.14 1
C-2 Financial donations C-2-1 Ratio of alumnus donation 5.43 5.43 5
C-2-2 Capital from society 5.43
C-3 Academy exchange
C-3-1 Number of academy exchanges with domestic and foreign university 5.71 5.79 2
C-3-2 Result of academy exchange with domestic and foreign university 6.00
C-3-3 Number of academy exchange with domestic and foreign university 5.64
C-4 - Continuous education services
C-4-1 Ratio of part time faculty who promote education 5.07 5.37 6
C-4-2 Ratio of new class hours and proper course hours 5.14
C-4-3 Overall education Continuous plan 5.50
C-4-4 Open different number education continuous class 5.57
C-4-5 Conditions of business and school cooperation in education promotion 5.57
C-5 - Graduate’s career
C-5-1 Graduate’s career 5.79 5.71 3
C-5-2 Alumnus performance 5.79
C-5-3 Popularity of alumnus in business 5.57

C-6 - Civil responsibility
C-6-1 Fulfill society responsibilities and participate in social services 5.79 5.64 4
C-6-2 Participate local culture 5.47
C-6-3 Participate charity activities 5.66
------
Nhận xét của tôi: Hệ thống chỉ số này vẫn nặng đầu vào và nguồn lực (30 và 38 chỉ số), và nhẹ đầu ra. Ngoài ra, không phân biệt đầu ra (kết quả) và tác động (impact).

No comments:

Post a Comment