Saturday, March 19, 2011

Bài cần đọc: "Audit culture with Chinese characteristics"

Một bài rất đáng đọc, vì giáo dục VN sẽ cần học tập nhiều từ gd TQ - những cái hay, và quan trọng hơn là những cái dở.

Hãy lưu lại ở đây cái đã, rồi sẽ đọc và bình loạn sau.

Link: http://www.espacestemps.net/document8298.html

No comments:

Post a Comment