Wednesday, December 1, 2010

Đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA (2)

2. Mô hình chất lượng CTĐT của AUN-QA

Mô hình chất lượng CTĐT là sự chi tiết hóa mô hình tổng quát về chất lượng giáo dục đại học của AUN-QA. Mô hình tổng quát này gồm 6 yếu tố, trong đó có bốn yếu tố cốt lõi trực tiếp tạo ra chất lượng và hai yếu tố ngoại vi có tác động đến chất lượng.

Về mô hình tổng quát này, xin tham khảo bài viết trước đây của tôi, đã báo cáo trong tháng 10/2010 tại một hội thảo do Cục Khảo thí tổ chức, mà tôi cũng đã đưa lên blog này, tại đây.

Bốn yếu tố cốt lõi của mô hình chất lượng AUN-QA là (i) sứ mạng, mục tiêu; (ii) nguồn lực; (iii) các hoạt động then chốt; và (iv) các thành quả đạt được. và 2 yếu tố ngoại vi mang tính hỗ trợ của mô hình chất lượng giáo dục đào tạo của AUN-QA. Hai yếu tố ngoại vi mang tính hỗ trợ là (i) Sự hài lòng của các bên liên quan; và (ii) ĐBCL và đối sánh quốc gia/quốc tế.

Áp dụng mô hình chất lượng tổng quát vào việc đánh giá chất lượng CTĐT, ta có mô hình cụ thể sau, cũng gồm 2 yếu tố ngoại vi như mô hình tổng quát, và 6 yếu tố cốt lõi , trong đó yếu tố đầu tiên và cuối cùng cũng tương tự như trong mô hình tổng quát, như sau:

i. Mục tiêu đào tạo và kết quả học tập dự kiến; đây là yếu tố đầu tiên để xem xét một CTĐT
ii. Các thành quả đạt được, so sánh với mục tiêu và kết quả dự kiến đã đề ra. Đây là yếu tố cuối cùng cần xem xét, cũng là đích đến của một CTĐT. Tuy nhiên, việc đánh giá thành quả thường khó khăn vì đòi hỏi phải có thời gian và sự cung cấp thông tin sau khi sinh viên tốt nghiệp; điều này không phải lúc nào cũng làm được.

iii. Bốn yếu tố còn lại là đặc thù cho các hoạt động đào tạo, bao gồm:
a. nội dung và phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá sinh viên;
b. đội ngũ giảng viên, nhân viên, dịch vụ hỗ trợ, và cơ sở vật chất phục vụ dạy và học;
c. các hoạt động giám sát và hỗ trợ giảng viên và sinh viên;
d. các kết quả đầu ra (ngắn hạn) như tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm vv

Mô hình chất lượng CTĐT của AUN-QA được tóm tắt trong sơ đồ dưới đây.
(còn tiếp)

1 comment:

  1. You made my day sharing ncgdvn.blogspot.com. the tips were informative!


    Sample Graduate CV Template

    ReplyDelete