Friday, December 3, 2010

Để kiểm định xong không ... để đó!

Bài viết này của tôi được Tia Sáng đề nghị viết với tư cách một người đang làm trong lãnh vực "quản lý chất lượng".

Nói thêm: tôi cũng chỉ là tay ngang, thiếu người làm (và hình như cũng không mấy ai chịu làm công việc vất vả, đụng chạm mà lại "quyền rơm vạ đá" này), nên cũng phải xông vào làm, vừa làm vừa học như vị Cục trưởng mới được bổ nhiệm của Cục KT và KĐCLGD đã phát biểu trong Hội nghị sơ kết ngày 30/11/2010 vừa qua mà thôi.

Và, hay hơn nữa là tôi hoàn tất bài viết đó ngay trong Hội nghị! Cũng có nghĩa là những suy nghĩ của phần cuối bài viết được hình thành ngay trong hội nghị, do tiếp thu những trao đổi của mọi người trong hội nghị. Nên tác giả của bài viết không chỉ có tôi, mà còn có cả hội nghị nữa. Nói như các tác giả phương tây hay nói trong các lời tựa của tác phẩm, là "đóng góp công sức thì của nhiều người, còn lỗi lầm thì thực là chỉ của tôi".

Mọi người đọc trên Tia Sáng nhé, ở đây này.

Và rất mong có những trao đổi!

No comments:

Post a Comment