Saturday, June 18, 2011

"Cách chức một trưởng ban biên tập vì đạo văn"

Chỉ để lưu lại và theo dõi tình hình đạo văn và cách xử lý ở VN mà thôi.

Đọc ở đây.

No comments:

Post a Comment