Saturday, June 18, 2011

"Hai không biến đi đâu?"

Cũng chỉ để lưu mà thôi, hôm khác sẽ viết.

http://nld.com.vn/20110618122941348p0c1002/hai-khong-bien-di-dau.htm

No comments:

Post a Comment