Saturday, June 25, 2011

Bảng hỏi khảo sát mức độ quốc tế hóa của các trường đại học

Bảng hỏi này do IAU thiết kế để khảo sát mức độ quốc tế hóa của các trường đại học trên thế giới. Có thể tải xuống ở đây.

Dưới đây là phần mô tả vắn tắt của tôi, kèm phần dịch.
-------
Bảng hỏi được mô tả ở đây là phiên bản sử dụng năm 2005. Nói thêm, cuộc khảo sát này bắt đầu vào năm 2003, và đã thực hiện được 3 lần vào những năm 2003, 2005, và 2009.

Bảng hỏi gồm 6 phần lớn xoay quanh những vấn đề khảo sát, đó là:
1. Tầm quan trọng, lý do, lợi ích và rủi ro (Importance, rationales, benefits and risks): câu 1 đến 4
2. Chính sách, chiến lược và hoạt động (policy/strategy and activities): câu 5 đến 7
3. Ngoại ngữ (foreign language): câu 7 đến 9
4. Những hỗ trợ và trở ngại (facilitators and obstacles): hai câu 10 và 11
5. Các cơ chế kiểm soát đang hình thành (evolving regulatory mechanisms), gồm 3 câu từ 12 đến 14 (đảm bảo chất lượng, công nhận bằng cấp và chuyển đổi tín chỉ, và GATS - hiệp định chung về thương mại và dịch vụ)
6. Những vấn đề và thách thức (issues and challenges), gồm 3 câu hỏi mở (15 đến 17)

Phần dịch dưới đây (sẽ dịch từ từ):

Câu 1
Trong môi trường hoạt động với nhiều ưu tiên khác nhau, quốc tế hóa có vai trò như thế nào đối với (a) đơn vị của bạn; (b) hiệp hội quốc gia các trường đại học; (c) các chính sách và chương trình hquốc gia?
Chọn một trong các mức độ sau:
- Không ưu tiên
- Ưu tiên thấp
- Ưu tiên trung bình
- Ưu tiên cao

Câu 2
Những lý do nào khiến quốc tế hóa quan trọng đối với (a) đơn vị và (b) quốc gia của bạn? Hãy chọn 3 lý do quan trọng nhất cho từng loại.
Các lý do được nêu gồm có:
- Mở rộng và đa dạng hóa nguồn giảng viên và sinh viên
- Tạo dựng một hình ảnh (profile) và uy tín quốc tế
- Củng cố năng lực nghiên cứu và sản sinh tri thức
- Thúc đẩy phát triển chương trình và các sáng chế (innovation)
- Tăng cường kiến thức quốc tế và sự hiểu biết xuyên văn hóa của giảng viên và sinh viên
- Góp phần làm tăng chất lượng giảng dạy (hàn lâm)
- Đa dạng hóa nguồn kinh phí
- Khác

(Tạm thời thế đã, hôm khác dịch tiếp).

No comments:

Post a Comment