Tuesday, January 11, 2011

So sánh Mỹ và Trung Quốc trong 30 giây

Bài viết này lẽ ra không nên nằm đây vì nó không bàn trực tiếp về giáo dục. Tuy nhiên, do nó có nhiều số liệu và bảng biểu, phù hợp để giới thiệu với các sinh viên học về đo lường - đánh giá, nên tôi đưa nó lên đây.

Cũng không phải là bài viết của tôi, mà chỉ là bài tôi giới thiệu bài viết ở nơi khác. So sánh Mỹ và Trung Quốc trong 30 giây. ở đây.

Các bạn hãy đọc, nhìn, và nghĩ thử xem Mỹ và Trung Quốc ai đang mạnh hơn ai, và trong 10 năm tới ai sẽ mạnh hơn ai. Một câu hỏi lý thú, phải không?

Và trong tương quan lực lượng Trung và Mỹ, Việt Nam cần có chính sách ngoại giao như thế nào nhỉ?

Những câu hỏi rất đáng suy nghĩ và trả lời trong những ngày đầu năm mới.

No comments:

Post a Comment