Tuesday, December 9, 2014

Về dự án xây dựng đại học Minerva (2)

Minerva chắc chắn là một dự án đầy tham vọng. Có nhiều nghi ngờ, nhưng cũng có những người cảm thấy thích thú và ấn tượng về tính cách mạng của nó.

Đây là một bài như vậy. Bài viết cách đây mới hơn một tháng, vào tháng 10: http://www.wired.com/2014/10/minerva-project/

But while there are many things that make Minerva unusual, the curriculum is what makes it truly unique. Minerva toys with the notion that in a world where information is never more than a click away, what matters most is not what you know off the top of your head, but how you analyze and interpret everything you learn. And so, the school takes a hard stance against teaching hard skills. You won’t find any of the typical gen-ed courses in its freshman curriculum. Instead, freshmen take esoteric-sounding courses like “Empirical Analysis” and “Multimodal Communication.” The entire first year at Minerva is dedicated to teaching three things and three things only: critical thinking, creative thinking, and effective communication.  

Dịch tóm tắt: Trong một thế giới đầy rẫy thông tin miễn phí như ngày nay, điều quan trọng không phải bạn biết gì, mà là bạn phân tích và diễn giải những gì bạn biết như thế nào. Vì vậy trong năm đầu tiên Minerva chỉ dạy đúng có 3 điều thôi: tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, và giao tiếp hiệu quả.

Minerva does teach students practical things, of course. Freshmen learn statistics and historical analysis, but only within those much broader courses. “Usually schools teach you English and chemistry and hope you’ll pick up critical thinking and communication,” Dr. Kosslyn says. “We’ve flipped it on its ear.”  

Dịch thoát: Minerva cũng dạy những điều cụ thể. Sv năm 1 có học thống kê và phân tích lịch sử, nhưng lồng trong những môn học rộng hơn (3 môn được nêu ở đoạn trên). TS Kosslyn nói: Người ta dạy tiếng Anh và Hóa học rồi mong rằng sv sẽ tự phát triển được tư duy phản biện và khả năng giao tiếp. Chúng tôi làm ngược lại.

Rất cách mạng, phải không? Một dự án mang tính cách mạng như vậy chỉ có thể xảy ra tại Mỹ, chắc chắn là như thế!

 


No comments:

Post a Comment