Thursday, November 20, 2014

Nội dung quyết định số 167-HĐBT về Ngày nhà giáo Việt Nam

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=6402
-----------

Quyết định
của hội đồng bộ trư­ởng số 167-HĐBT ngày 28 tháng 9 năm 1982
về Ngày nhà giáo Việt Nam

Hội đồng bộ tr­ưởng

Căn cứ luật tổ chức hội đồng bộ tr­ởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của đảng và nhà n­ước ta đối với đội ngũ giáo viên; để nêu rõ ví trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo lớp ng­ời mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; để phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn luôn tôn trọng, quý mến thầy giáo và cô giáo;
Theo đề nghị của bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục, bộ tr­ưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em trung ư­ơng.
Quyết định

Điều 1.- Từ nay hàng năm sẽ lấy ngày 20 tháng 11 là Ngày nhà giáo việt nam.

Điều 2.- Để ngày 20 tháng 11 có ý nghĩa thiết thực, hàng năm, từ tháng 10 các cấp chính quyền và đoàn thể cần họp để xem xét tình hình công tác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa ph­ương mình; kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cần tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới việt nam , rèn luyện phẩm chất và năng lực, làm g­ơng sáng cho học sinh noi theo. về phía giáo viên, cần có những hình thức sinh hoạt phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của ng­ời giáo viên trong xã hội n­ớc ta ngày nay, từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt hơn nhiệm vụ cao cả của mình.

Điều 3.- Việc tổ chức ngày 20 tháng 11 hàng năm do ủy ban nhân dân và hội đồng giáo dục các cấp chủ trì, có sự phối hợp với các ngành giáo dục và các đoàn thể nhân dân. các cấp, các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thăm hỏi giáo viên, tổ chức các cuộc họp mặt thân mật với giáo viên, nhân dịp này có thể tổ chức khen th­ởng các giáo viên có thành tích.
Việc tổ chức ngày nhà giáo việt nam cần đ­ợc tiến hành trọng thể và thiết thực, tránh hình thức phô trưong, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Điều 4.- Trong ngày 20 tháng 11, các tr­ường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên đ­ược nghỉ và tham gia các sinh hoạt của tr­ường và của địa ph­ương.

Điều 5.- Bộ tr­ưởng tổng th­ư ký hội đồng bộ tr­ưởng, bộ tr­ưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp , bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục, tổng cục tr­ưởng Tổng cục dạy nghề, chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em trung ư­ơng, bộ trư­ởng các bộ khác có liên quan, chủ nhiệm các uỷ ban nhà nước, thủ trư­ởng các cơ khác thuộc Hội đồng bộ trưởng, chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ­ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

No comments:

Post a Comment