Sunday, November 2, 2014

Free download: Sách giáo khoa về Tâm lý giáo dục (tiếng Anh)

Tài liệu dài 364 trang, tác giả là Seifert và Sutton, ấn bản lần thứ ba năm 2011, thuộc Global Text Project, sử dụng miễn phí theo Creative Commons Attribution 3.0 license.

Tải tại đây: http://www.oercommons.org/courses/educational-psychology/view

No comments:

Post a Comment