Wednesday, June 27, 2012

Hoạt động ĐBCL trên thế giới (2): Anh Quốc


(Trang 64, 65. Trâm Nguyễn dịch, Phương Anh hiệu đính) 

-------------
8.2. Anh Quốc
Được thành lập vào năm 1997, Cơ quan Đảm bảo chất Lượng (QAA) Giáo dục đại học là một cơ quan trung ương độc lập với kinh phí hoạt động do các trường đại học và cao đẳng tại Anh Quốc đóng góp dưới hình thức hội phí. Vai trò của QAA là đảm bảo với  công chúng rằng các tiêu chuẩn và chất lượng trong giáo dục đại học luôn được bảo đảm và nâng cao. Sách trắng của chính phủ Anh Quốc có tựa đề Tương lai của giáo dục đại học - nêu rõ rằng “Cơ quan đảm bảo chất lượng đóng một vai trò quan trọng việc đảm bảo những tiêu chuẩn và chất lượng học thuật trong giáo dục đại học. Thông qua việc đánh giá giảng dạy trong quá trình rà soát môn học  (Subject Reviews), QAA đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các tiêu chuẩn giảng dạy đồng thời tạo điều kiện để xác định và loại bỏ những chương trình/môn học chưa được tốt” (UKDES, 2003).

Tại Anh Quốc, đảm bảo chất lượng được thực hiện chủ yếu thông qua kiểm toán cơ sở giáo dục và rà soát các môn học.  Kiểm toán cơ sở giáo dục  nhằm đảm bảo rằng các cơ sở giáo dục đại học đang:

-                    Cấp phát các chứng chỉ và văn bằng có chất lượng và phù hợp với tiêu chuẩn học thuật; và
-                  Thực hiện quyền hạn hợp pháp của mình trong việc cấp pháp văn bằng một cách phù hợp (khi có điều kiện thích hợp).

Đánh giá/rà soát cơ sở giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 6 năm bắt đầu từ năm 2006. Quá trình kiểm toán cơ sở giáo dục là một quá trình kiểm tra chi tiết và toàn diện hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ, nghiên cứu văn bản tự đánh giá được do chính các trường chuẩn bị, và kiểm toán trên  thực địa. Đoàn kiểm toán sẽ  ghi nhận kết quả đánh giá theo các mức ‘đáng tin cậy’ (broad confidence), ‘tương đối tin cậy’ (limited confidence) hoặc ‘không đáng tin cậy’ (no confidence). Toàn bộ quá trình này dựa trên bộ quy tắc thực hành đảm bảo các tiêu chuẩn và chất lượng học thuật trong giáo dục đại học. Bộ quy tắc này gồm  10 điều như sau :

-                      Các chương trình nghiên cứu sau đại học
-                      Hợp tác đào tạo
-                      Sinh viên khuyết tật
-                      Chấm chéo từ bên ngoài
-                      Yêu cầu và khiếu nại của sinh viên về những vấn đề học thuật
-                      Đánh giá sinh viên
-                      Phê duyệt, giám sát và rà soát chương trình

(trang 65)
-                      Hướng dẫn, cung cấp thông tin, và giáo dục hướng nghiệp
-                      Học qua thực tập (placement learning)
-                      Tiếp thị và tuyển sinh
Bộ quy tắc thực hành đề ra những hướng dẫn về thực tiễn tốt, và mỗi điều đều có những nguyên tắc mà nhà trường phải đáp ứng, có kèm những hướng dẫn để nhà trường có thể đạt được các nguyên tắc đó. 

Về triết lý, hệ thống đảm bảo chất lượng tại Anh Quốc và Ấn Độ tương tự nhau, dù trong thực tế thì cơ chế báo cáo và những tiêu chí chi tiết là hoàn toàn khác nhau. Điều này là do môi trường bối cảnh về đảm bảo chất lượng ở hai quốc gia này khác nhau.

Bài tập
Hãy lên trang web của Cơ quan đảm bảo chất lượng của Anh Quốc (http://qaa.ac.uk) và xem xét các hoạt động của cơ quan này tại Anh cũng như trên thế giới rồi viết một bài ngắn khoảng 300 từ để giới thiệu các hoạt động của tổ chức này.

No comments:

Post a Comment