Thursday, January 1, 2015

Tư liệu (free download): New Confucianism - A critical examination

Tải ở đây: http://hermitmusic.tripod.com/new_confucianism.pdf

Tài liệu dài 269 trang, của NXB Palgrave MacMillan. Xuất bản lần đầu năm 2003. Gồm 8 bài tiểu luận về Tân Khổng giáo của nhiều tác giả khác nhau.

No comments:

Post a Comment