Tuesday, September 9, 2014

Định nghĩa Adhocracy (văn hoá thích ứng)

Từ adhocracy đã được tôi đề cập đến trên blog này một lần rồi, hôm ấy là do đọc được một bài dịch của một vị tiến sĩ khá nổi tiếng đã dịch nó ra thành "văn hoá thường quy" (một cách khá bí hiểm!).

Nay lại tìm thấy một tài liệu có định nghĩa từ này, nên chép lại đây để lưu và cũng là để giải quyết luôn vấn đề dịch thuật ngữ.

Tôi cũng tìm được một từ tương đương trong tiếng Việt mà tôi nghĩ là khá phù hợp, đó là: văn hoá thích ứng. Từ này tìm thấy trong bài viết trên trang Bauxite VN, tác giả là Tô Văn Trường, tại đây: http://boxitvn.blogspot.com/2013/03/no-vi-cai-ghe-au-vi-nhan-dan.html  (xem đoạn 3 của bài viết).

Adhocracy
Adhocracy is a management structure in which all members of the organization have some broad level of authority to make decisions and take actions affecting the implementation of tasks and operations. Because of its flexibility, it is believed that there is no structure better suited to solving complex, illstructured problems like those often tackled by  non-profit organizations. Adhocracy is the opposite of  bureaucracy, in which everyone has a defined and permanent role. 


Văn hoá thích ứng là một cấu trúc quản trị trong đó mọi thành viên của tổ chức đều có một mức độ quyền hạn rộng rãi để tự ra quyết định và thực hiện những hành động có ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ và hoạt động. Vì tính mềm dẻo của nó, nên loại văn hoá này được xem là phù hợp nhất với việc giải quyết những vấn đề phức tạp và không có cấu trúc mà các tổ chức phi chính phủ thường gặp phải. Văn hoá thích ứng là loại văn hoá ngược lại với văn hoá quan liêu, trong đó mỗi người đều có một vai trò được xác định rõ ràng và thường trực.

(A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector, Helmut K.Anheier and Regina A.List 2005, trang 3)


Vậy nhé, từ nay thì đừng ai dịch từ này là văn hoá thường quy nữa ạ! Nó là văn hoá sáng tạo, văn hoá tình thế (từ của tôi), hay văn hoá thích ứng, các bạn chọn từ nào cũng được, nhưng không phải là văn hoá thường quy ạ!


No comments:

Post a Comment