Monday, September 22, 2014

Free download: Introduction to Statistical Thinking (2011)

Một tài liệu cần thiết cho tất cả mọi sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên các ngành xã hội. Tài liệu dài 324 trang, sử dụng phần mềm R.

Download tại đây: http://pluto.huji.ac.il/~msby/StatThink/IntroStat.pdf

Nhân tiện, tài liệu này cũng rất hay, đơn giản, gần gũi với những người ... sợ Toán! Tựa của tài liệu (thật ra là một chương sách) là Lying with statistics.

Download tại đây: http://www.stat.columbia.edu/~gelman/bag-of-tricks/chap10.pdf 

Và một tài liệu khác nữa, How to lie with statistics, tác giả là Darrell Huff, dài 129 trang. Tài liệu xuất bản lần đầu năm 1954, tái bản rất nhiều lần, bản được giới thiệu ở đây là bản năm 1991.

Download tại đây: http://bio.sfu-kras.ru/files/3515_3_Huff-HowToLieWithStatistics.pdf

No comments:

Post a Comment