Wednesday, February 21, 2018

Sức ép công bố khoa học và hiện tượng đạo văn tại các nước đang phát triển

Để đây, viết sau. Trước hết là lưu lại vài link bài viết có liên quan.
-----------
https://www.linkedin.com/pulse/plagiarism-india-reasons-remedies-rajender-bisht

https://fersacambridge.wordpress.com/2018/01/14/raising-the-bar-why-phd-students-and-postdocs-publish-and-perish-and-how-they-could-publish-and-flourish-instead-part-1/

https://pursuit.unimelb.edu.au/podcasts/publish-and-perish-medical-researchers-under-pressure

https://bitesizebio.com/24026/publish-and-perish-post-publication-review-and-why-you-should-get-involved/

https://www.cluteinstitute.com/ojs/index.php/TLC/article/view/1948/1927

https://www.facebook.com/phamxen/posts/1771337839567729

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4720946/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2439458/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3558294/

COMMON PITFALLS: WHO WROTE THIS PAPER, AND HOW MANY TIMES HAS IT BEEN PUBLISHED?

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102006000400004&lng=en&nrm=iso&tlng=en

No comments:

Post a Comment