Thursday, August 28, 2014

Các quy định đối với giảng viên đại học

Entry này chỉ nhằm giúp tôi lưu lại thông tin cho mình để dễ dàng tra cứu khi cần thiết mà thôi, liên quan đến việc quản lý giảng viên ở các trường đại học. Đưa lên đây để ai đó khi cần thì có thể tra cứu với tất cả thông tin nằm ở một nơi, dễ tìm kiếm. Tôi sắp xếp theo thứ tự thời gian ngược từ mới đến cũ.
----------------

1. Nghị định 141/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học. Ở đây:: http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=28732

Điều 8. Chính sách đối với giảng viên
1. Hệ thống chức danh và tiêu chuẩn các chức danh giảng viên được làm căn cứ để xếp hạng chức danh nghề nghiệp và thực hiện các chế độ chính sách đối với giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn các chức danh giảng viên.
2. Thang, bậc lương đối với giảng viên được quy định cụ thể, có sự phân biệt khác nhau giữa năm chức danh: Trợ giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Chức danh phó giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưng thang, bậc lương tương ứng ngạch chuyên viên cao cấp. Chức danh giáo sư được xếp hạng I theo phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và hưởng thang, bậc lương tương đương chuyên gia cao cấp.
3. Cơ sgiáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài vận dụng quy định hệ thống chính sách tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác đối với giảng viên trong các cơ sgiáo dục đại học công lập để thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, bảo đảm không thấp hơn tiền lương và phụ cấp của giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học công lập có cùng trình độ đào tạo và thâm niên công tác.
---
2. Luật giáo dục đại học 2012, có hiệu lực từ 1/1/2013, Chương VIII về giảng viên, từ điều 54 đến điều 58. Luật giáo dục đại học ở đây: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=163054
---
3. Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/11/2011 về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục. Ở đây:  http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-44-2011-TT-BGDDT-che-do-thinh-giang-trong-co-so-giao-duc-vb130159.aspx

Chú ý điều 7 của thông tư này quy định hợp đồng thỉnh giảng đối với giảng viên là cán bộ, công chức, viên chức của nơi khác thì khi ký hợp đồng cần có bản cam kết hoàn thành nhiệm vụ nơi mình công tác.
---

Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định
1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
---
5. Thông tư số 36/2010/TT- BGDĐT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên. Ở đây: http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=3089

6. Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (64/2008/QĐ-BGDĐT). Ở đây: http://www.dthu.edu.vn/mainPage/documents/8.pdf, bao gồm giảng viên biên chế của đại học công lập hoặc giảng viên cơ hữu của ngoài công lập.
No comments:

Post a Comment