Thursday, January 3, 2013

Hướng dẫn giám sát và đánh giá dự án (2)

(tiếp theo bài kỳ trước)
Tài liệu tham khảo để viết bài này: http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ko/mekb_module_7.pdf

2. Các thành tố của chiến lược giám sát và đánh giá
Các thành tố này bao gồm
i. Khung logic (logframe)
ii. Kế hoạch thu thập và phân tích dữ liệu, bao gồm các số liệu căn bản ban đầu (baseline - còn được dịch là "đường mốc giới"), giám sát thường xuyên và đánh giá
iii. Lưu đồ báo cáo và các mẫu biểu
iv. Kế hoạch phản hồi và rà soát
v. Thiết kế phát triển năng lực
vi. Kế hoạch triển khai
vii. Dự toán ngân sách

Ma trận khung logic là tài liệu nền tảng cho thiết kế cách hoạt động cũng như giám sát và đánh giá. Có thể bổ sung thêm tài liệu hướng dẫn việc sử dụng các chỉ tiêu/chỉ số để đo lường việc thực hiện các hoạt động và những kết quả đạt được.

(còn tiếp)

No comments:

Post a Comment