Tuesday, February 28, 2012

Compendium of Planning Information là gì?

Trong bài viết hôm trước nhận xét về chất lượng dịch của khóa tập huấn về Nghiên cứu nội bộ do Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực ĐHQG-HCM tổ chức, tôi có nhắc đến cụm từ Compendium of Planning Information. Cụm từ này là một ví dụ trong bản mô tả chức năng của Phòng Nghiên cứu nội bộ của trường đại học Ohio, mà hôm viết bài thì tôi chưa có thì giờ để tra nên chưa thể dịch nó là gì.


Nay có chút thời gian, tôi đã tìm hiểu thêm về cụm từ này, cũng đã vào tận trang nhà của IR Office của ĐH Ohio, và có thể đưa ra lời giải thích và dịch nghĩa như sau:


Compendium of Planning Information = Kho (tập hợp) thông tin quy hoạch

Trong đó, planning information thì dễ hiểu rồi, nhưng từ compendium thì cần được giải thích. Định nghĩa bằng tiếng Anh của từ này theo Từ điển Merriam-Webster là như sau:


1: a brief summary of a larger work or of a field of knowledge : abstract

2 a: a list of a number of items b: collection, compilation


Nghĩa thì như vậy, còn công việc thực tế là gì? Dưới đây là lời giải thích lấy từ trang của IR office, ĐH Ohio:

Planning Compendiums

The Compendium of Planning Information shows descriptive data on various indicators for Athens campus colleges and departments/schools. The Compendium is updated annually and is available in two formats -- one organized by type of indicator (section) and one organized by college and department (profile). It contains seven years of the most current data available.

Tạm dịch:
Kho thông tin quy hoạch cung cấp những dữ liệu mô tả về nhiều chỉ số (chỉ báo, indicators) cho các khoa/bộ môn thuộc cơ sở Athens. Kho thông tin này được cập nhật hằng năm và được tổ chức dưới hai dạng thức: dạng thức theo chỉ số (theo hạng mục) và dạng thức theo khoa/ bộ môn (theo đơn vị). Kho thông tin chứa thông tin cập nhật của 7 năm gần nhất.
Địa chỉ web: http://www.ohio.edu/instres/compendium/index.html, Các bạn có thể vào đây để tìm hiểu thêm về hoạt động của một phòng IR với những thông tin mà họ lưu giữ.

No comments:

Post a Comment