Tuesday, April 6, 2010

Statistics jokes

Một số truyện cười về thống kê, xin chép lại cho mọi người đọc, thư giãn khi quá căng thẳng vì học thống kê mà không hiểu!
---

In God we trust. All others must bring data.
Chúng ta tin vào Chúa. Còn mọi người khác, nhớ đem theo dữ liệu nhé.

If I had only one day left to live, I would live it in my statistics class: it would seem so much longer.
Nếu tôi chỉ còn nửa ngày để sống sót, tôi sẽ trải qua thời gian ấy trong lớp thống kê: tôi sẽ có cảm giác còn được sống lâu hơn rất nhiều.

Three statisticians went out hunting, and came across a large deer. The first statistician fired, but missed, by a meter to the left. The second statistician fired, but also missed, by a meter to the right. The third statistician didn't fire, but shouted in triumph, "On the average we got it!"
Ba nhà thống kê đi săn, gặp một con hươu lớn. Người thứ nhất bắn trượt, do nhắm lệch 1 mét về bên trái. Người thứ hai bắn cũng trượt, do lệch một mét về bên phải. Người thứ ba không bắn, mà reo lên mừng rỡ: "Nếu tính trung bình thì chúng ta đã bắn trúng rồi đó!"

Did you hear about the politician who promised that, if he was elected, he'd make certain that everybody would get an above average income?
Bạn có nghe việc một nhà chính trị đã hứa khi tranh cử, rằng nếu trúng cử ông ta sẽ cam kết sẽ làm cho mọi người có mức thu nhập trên trung bình hay chưa?

There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.
Có ba loại nói láo: nói láo, nói láo trắng trợn, và nói thống kê.

Logic is a systematic method for getting the wrong conclusion with confidence.
Statistics is a systematic method for getting the wrong conclusion with 95% confidence.
Logic là phương pháp có hệ thống để giúp ta đi đến kết luận sai một cách tự tin. Còn thống kê là phương pháp có hệ thống để giúp ta đi đến kết luận sai với chỉ khoảng 95% độ tự tin thôi.

I asked a statistician for her phone number... and she gave me an estimate.
Tôi hỏi xin một nhà thống kê số điện thoại của cô ta ... và cô ấy cho tôi một ước lượng.

A statistician's wife had twins. He was delighted. He rang the minister who was also delighted. "Bring them to church on Sunday and we'll baptize them," said the minister.
"No," replied the statistician. "Baptize one. We'll keep the other as a control.
Một nhà thống kê có vợ sinh con sinh đôi. Ông ta rất mừng và gọi điện cho mục sư để đăng ký làm lễ rửa tội cho con. Mục sư bảo: "Đem hai đứa trẻ đến nhà thờ, ta sẽ làm phép rửa cho chúng." Người cha trả lời: "Không, chỉ cần rửa tội một đứa thôi, đứa kia phải ở nhà để làm nhóm đối chứng."

2 comments:

 1. Em góp thêm câu nói của Stalin:
  one death is a tragedy a million is a statistic

  ReplyDelete
 2. Hi Anonymous,
  Câu này hay lắm, nhưng nó có phải là joke không vậy?

  Có thể nó là joke đối với Staline chăng? Nếu thế thì thật đáng cười ... ra nước mắt Anonymous ạ!

  PA

  ReplyDelete