Monday, February 22, 2016

History Lab

Phòng thí nghiệm lịch sử? Nó là cái gì vậy?

À ha, rất thú vị đấy các bạn ạ. Tôi sẽ viết về nó sau. Giờ thì để đây đã.

http://www.history-lab.org/

No comments:

Post a Comment