Wednesday, July 31, 2013

Free download: Tầm nhìn về giáo dục đại học đến năm 2030 của OECD (2009)

Một tài liệu rất cần đọc cho những nhà hoạch định chiến lược, và những ai quan tâm đến giáo dục đại học nói chung. Có thể download từ đây: http://www.mfdps.si/Files//Knjiznica/higher%20educational%202030%20OECD.pdf

Tài liệu dài 360 trang, gồm 11 chương, trong đó tôi quan tâm đến những chương cuối từ chương 8 trở đi. Vì đó là những chương có liên quan đến những vấn đề tôi đang tìm hiểu, nghiên cứu, và cũng là những vấn đề ít được nghiên cứu tại VN nhất. Đó là những vấn đề: giáo dục đại học tư nhân, tài chính cho giáo dục đại học, và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Xin nêu mục lục của các chương ấy dưới đây:

Chapter 8. Mass Higher Education and Private Institutions - Giáo dục đại chúng và các trường đại học tư
by Pedro Teixeira  (tr. 231)
8.1. Introduction (tr. 232)
8.2. The long history and recent expansion of private higher education  (tr. 232)
8.3. Some stylised facts on private higher education  (tr. 244)
8.4. What future role for private higher education in times 
of mass higher education? (tr. 252)


Chapter 9. Finance and Provision in Higher Education: A Shift from Public to Private? Tài chính và hỗ trợ tài chính trong giáo dục đại học: Chuyển từ công sang tư?
by Stéphan Vincent-Lancrin  (tr. 259)
9.1. Introduction (tr. 260)
9.2. Trends in enrolments in public and private higher education (tr. 260)
9.3. Is public funding declining in higher education? (tr. 266)
9.4. Concluding remarks (tr. 279)

Chapter 10. Scenarios for Financial Sustainability of Tertiary Education - Các kịch bản về tính bền vững về mặt tài chính của giáo dục đại học 
by Jamil Salmi (tr. 285)
10.1. Introduction (tr. 286)
10.2. Trends and factors shaping tertiary education financing (tr. 287)
10.3. The changing face of public financing: funding approaches and instruments (tr. 297)
10.4. Three scenarios for the future (tr. 306)
10.5. Conclusion (tr. 316)

Chapter 11. Quality Assurance in Higher Education – Its Global Future - Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học - Tương lai toàn cầu 
by Richard Lewis (tr. 323)
11.1. Terminology (tr. 324)
11.2. The development of quality assurance (tr. 325)
11.3. The growth in external quality assurance agencies over the last 20 or so years (tr. 326)
11.4. The “standard model” and the differences within that model (tr. 328)
11.5. Emerging trends and the future of external quality assurance (tr. 333)
11.6. The breaking down of national boundaries (tr. 342)

Đọc mục lục thôi, cũng đủ thấy đây là một tài liệu đáng đọc rồi phải không các bạn. Khi có thời gian, chắc chắn tôi sẽ phải dịch dần từng phần, và sẽ đưa lên đây chỉa sẻ với các bạn thôi. Còn trong khi chờ đợi (chắc là đợi lâu), các bạn phải tự mình đọc bằng tiếng vậy. Ai có dịch được đoạn nào thì chia sẻ nhé, tôi sẽ đăng lên cho mọi người cùng đọc luôn.

Enjoy!

No comments:

Post a Comment