Friday, April 13, 2018

Dạy học thời công nghiệp 4.0: "Pha trộn" và "đảo lộn" (blended and flipped)

Dạy học thời 4.0 có gì khác? À, rất khác đấy ạ.

Đọc ở đây: https://www.facultyfocus.com/wp-content/uploads/2014/06/FF-Blended-and-Flipped-SpecialReport.pdf

Quá quan trọng nên tôi phải đưa lên đây để lưu. Có thời gian, tôi sẽ viết thêm sau. 

No comments:

Post a Comment